Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Σχετικά με τη ΣΣΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριστοτέλους 32, (Ε.Κ.Θ.-6ος όροφος)

Τηλ. 2310-223568

email: sisthess@otenet.gr
www.sumbolaioypalliloi.blogspot.com

ΘΕΜΑ: Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αλλαγές με το Ν.4046/2012.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
Στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 4601/304/12-3-2012 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012», αναφέρεται:
«4 Γ. Για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους, όπως προέβλεπε η παρ. 5 του αρ. 9 του Ν. 1876/1990 , (που καταργήθηκε με το Ν. 4046/2012 ), δίνεται η παράταση του τριμήνου (14.2.2012 έως 14.5.2012) μόνο νια τη σύναψη νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας από τα μέρη, που έχουν το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με το νόμο διότι:
α. Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν λήξει ή καταγγελθεί και μέχρι την 14.2.2012 έχει παρέλθει και το 6μηνο παράτασης ισχύος τους έχουν πάψει να παράγουν έννομα αποτελέσματα ως συλλογικές συμβάσεις και οι όροι τους έχουν απολέσει τον κανονιστικό χαρακτήρα τους, παραμένουν δε στις ατομικές συμβάσεις ως απλοί ενοχικοί όροι. Συνεπώς δεν θα ήταν ποτέ δυνατή η «αναβίωσή» τους ως Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μια και έχει επέλθει στην πραγματικότητα η «υποκατάστασή» τους από ενεργές ατομικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι πολλές ατομικές συμβάσεις εργασίας που ενσωμάτωσαν όρους σ.σ.ε., που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περάσει για αυτές και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, έχουν τροποποιηθεί με νέες συμφωνίες των μερών, πράγμα που θα οδηγούσε στην αυτόματη εκ νέου και εκ του νόμου τροποποίηση τους, αντίθετα από τη βούληση των συμβαλλομένων μερών. Αυτό θα αποτελούσε καταφανή παρέμβαση στην ατομική σύμβαση. Συνεπώς, για την ανωτέρω περίπτωση, η βούληση του νομοθέτη περιορίζεται στην επί τρίμηνο επαναδιαπραγμάτευση των σ.σ.ε που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει παρέλθει και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους και αυτό εντός του διαστήματος από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, αλλά και μετά την εκπνοή του αν δεν συναφθεί νέα σ.σ.ε., νια τους ήδη εργαζομένους, παραμένουν σεβαστές και ισχυρές οι ατομικές συμβάσεις εργασίας που έχουν ενσωματώσει στο περιεχόμενο τους τούς όρους αυτών των σ.σ.ε. (που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και πέρασε και το εξάμηνο ισχύος τους) καθώς και οι όποιες τροποποιήσεις αυτών των ατομικών συμβάσεων εργασίας.
β. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων κατά το διάστημα από 14.2.2012 μέχρι 14.5.2012, οι προσλαμβανόμενοι σε νέο εργοδότη δεν μπορούν να «καρπωθούν» τα έννομα αποτελέσματα σ.σ.ε. που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και έχει περατωθεί και το 6μηνο της παράτασης ισχύος τους, μια και αυτές έχουν σταματήσει να τα παράγουν ως συλλογικές συμφωνίες και οι οποίες μόνο με ατομικές συμβάσεις μπορούν να μετουσιωθούν. Άρα για τους προσλαμβανόμενους σε νέο εργοδότη θα ισχύσουν ατομικές συμφωνίες, που αποτυπώνουν τη βούληση των μερών και πάντα εντός των νομίμων ορίων.»
Αναλυτικός Πίνακας
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2012 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 14/2/2012
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ ΑΠΟ 14/2/2012
0-3
586,08
0,00
58,61
586,08
644,69
3-6
586,08
58,61
58,61
644,69
703,30
6-9
586,08
117,22
58,61
703,30
761,91
9-ΑΝΩ
586,08
175,82
58,61
761,90
820,51
Ως προϋπηρεσία νοείται, κάθε υπηρεσία διανυθείσα από το μισθωτό σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα για τους εργατοτεχνίτες, για δε τους υπαλλήλους σε θέση παρεμφερή και ανάλογο, μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) ή του δεκάτου ενάτου (19ου΄ έτους της ηλικίας τους, αντίστοιχα.
Επειδή η Σ.Σ.Ε. που κάλυπτε τους εργαζόμενους του κλάδου, καταγγέλθηκε το 2010 και πέρασε και το 6μηνο παράτασής της, από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο μισθός των εργαζομένων του κλάδου, παραμένει ως έχει. Οι όροι της κλαδικής σύμβασης έχουν ενσωματωθεί στους όρους των ατομικών συμβάσεων εργασίας.  Τυχόν τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας, ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Η μη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου ΔΕ ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΙΚΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ.
Οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι υπογράφουν ατομική σύμβαση εργασίας με μισθούς όχι κατώτερους από αυτούς που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
          Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΛΛΗΜΑ. 
ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΜΑΣ
Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα, συντονισμένα, πίστεψαν ότι με το να μην υπογράψουν ΣΣΕ, θα έχουν το δικαίωμα αυτόματης μείωσης των μισθών μας και για το λόγο αυτό δεν ανταποκρίθηκαν σε κανένα κάλεσμα των αντίστοιχων σωματείων και της ΟΙΥΕ και δεν προσήλθαν σε καμία συνάντηση. 
          Απαιτείται να υψώσουμε πιο αποφασιστικά το αγωνιστικό μας ανάστημα για να αποτρέψουμε τις όποιες μειώσεις των αποδοχών μας, τις εκβιαστικές αλλαγές των ατομικών συμβάσεων εργασίας, να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε να υπογραφεί τώρα νέα Σ.Σ.Ε.
Είναι στο χέρι μας, με την οργάνωση, με  την ενότητα, τον αποφασιστικό μας αγώνα και την αλληλεγγύη να αποκρούσουμε κάθε απόπειρα της εργοδοσίας, να ματαιώσουμε τα σχέδιά τους για οριστική κατάργηση των ΣΣΕ.
Οι πρακτικές που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα είναι ήδη γνωστές. 
·         Εικονική απόλυση και συνέχιση της εργασίας με το ίδιο μισθό, απλά για να μειωθεί  το κόστος από τις εισφορές στο ΙΚΑ.  Το πετάνε με το δόλωμα του ότι θα παίρνεις και το Ταμείο Ανεργίας.  Τακτική που την αντιμετωπίσαμε τα τελευταία δύο χρόνια.  Καμία τέτοια περίπτωση δεν γλίτωσε από την οριστική απόλυση και η αποζημίωση; Φυσικά και δεν καταβλήθηκε ποτέ, άσχετα αν ο εργοδότης το εμφάνισε ως έξοδο στην εφορία του.
·         «Ο νόμος μου δίνει το δικαίωμα να κάνω μειώσεις μονομερώς».  Καμία μείωση δεν μπορεί να γίνει μονομερώς.  Οι όροι της ΣΣΕ που δεν τροποποιήθηκαν από το 2010 με οποιαδήποτε άλλη ΣΣΕ, ο νομοθέτης τους λαμβάνει ως όρους σιωπηρά αποδεκτούς και τους ενσωματώνει στην ατομική σύμβαση.  Το γεγονός ότι δεν ήρθαν στις διαπραγματεύσεις ή ζήτησαν υπογραφή νέας ΣΣΕ τους γύρισε μπούμερανγκ. 
·         Η μείωση που θα γίνει θα είναι εικονική.  Εσύ θα συνεχίσεις αν παίρνεις όσα έπαιρνες, αλλά θα μειωθούν οι εισφορές στο ΙΚΑ.  Όποια συνάδελφος το δέχτηκε είδε τον πρώτο μήνα ότι εφαρμόζεται, ίσα ίσα ως στάχτη στα μάτια.  Το δεύτερο όμως είδε το μισθό της να φτάνει στα τάρταρα, αφού είχε υποστεί μείωση ως και 50%. 
·         Αν δεν δεχτείς σημαίνει οικειοθελής αποχώρηση και φεύγεις χωρίς αποζημίωση.  Είναι μεγάλο ψέμα και στοχεύει στον εκφοβισμό και στην αποδοχή της σφαγής των δικαιωμάτων μας.  Άρνηση του εργαζόμενου για τροποποίηση των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας δεν αποτελεί οικειοθελή αποχώρηση, αλλά στάση αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης.  Το λένε για να αποφύγουν τις αποζημιώσεις.  Αυτός είναι ο μεγάλος τους βραχνάς.  Στην ερώτησή μας πως εξασφαλίζεται ότι με την τροποποίηση της ατομικής σύμβασης εργασίας, δεν θα ακολουθήσει απόλυση ή προειδοποίηση απόλυσης, δεν πήραμε ποτέ απάντηση.  Είναι καθαρός ο στόχος.  Μείωση ωραρίων, μετά μείωση μισθών και μετά απόλυση και πρόσληψη νέου εργαζόμενου και αν είναι δυνατόν νέου κάτω των 25 ετών με μισθό 400€. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
          Θα ακούσουμε πολλά επιχειρήματα το επόμενο διάστημα.  Μην τσιμπήσουμε.  Μην πέσουμε στην παγίδα κανενός, ακόμη κι αν θεωρούμε ότι έχει όντως καλές προθέσεις.  Η υπόθεση για υπογραφή νέας ΣΣΕ δεν αφορά μόνο το Δ.Σ. και δυστυχώς δεν εξασφαλίζεται από διμερής συναντήσεις. Αφορά όλους τους εργαζόμενους η δράση των οποίων, η ενότητα και ο αγώνας θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ΣΣΕ που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΒΟΣ  - ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ – ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.